Creation: Free Design

Disclaimer

Disclaimer e-mail Corporate Desktop BV / CoDesk (Nederlands)

Alle communicatie waaronder e-mail berichten (inclusief bijlagen) van CoDesk zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan CoDesk geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend.

CoDesk garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

De inhoud van berichten (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van het bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van een dergelijk bericht bent, verzoekt CoDesk u het bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst CoDesk u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

CoDesk garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Op alle uitingen van CoDesk zijn altijd onze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Indien iets van het voorafgaande om de een of andere reden niet volledig uitvoerbaar is, dan zal het overige desondanks volledig van toepassing blijven.

Disclaimer e-mail Corporate Desktop BV / CoDesk (English)

All communications including e-mail messages (including attachments) are given in good faith by CoDesk.

CoDesk cannot assume any responsibility for the accuracy or reliability of the information contained in these messages (including attachments), nor shall the information be construed as constituting any obligation on the part of CoDesk.

CoDesk rejects any liability for the improper, incomplete or delayed transmission of the information contained in these messages, as well as for damages resulting from the messages.

The information contained in messages (with attachments) from CoDesk may be confidential or privileged and is only intended for the use of the receiver named. If you are not the intended recipient, you are requested by CoDesk to delete the message (with attachments) without opening it and you are notified by CoDesk that any disclosure, copying or distribution of the information contained in the message (with attachments) is strictly prohibited and unlawful.

CoDesk cannot guarantee that the message received by you has not been intercepted by third parties and/or manipulated by computer programmes used to transmit messages and viruses.

Our general terms and conditions apply on all ways of communication on behalf of CoDesk unless the message states other terms explicitly.

If any part of this disclaimer should be void in one way or the other, the remaining part of this disclaimer will still be valid.

Disclaimer website(s) Corporate Desktop BV / CoDesk

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • Corporate Desktop of CoDesk: Corporate Desktop BV, de bevoegde uitgever van de webpagina’s / website die vallen onder www.corporatedesktop.nl en www.codesk.nl, daaronder bergrepen ook alle webportalen voor door CoDesk aangeboden diensten;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u / de gebruiker: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de website en alle bijbehorende webpagina’s. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

CoDesk spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

CoDesk verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor indicatieve doeleinden, hetgeen betekent dat er op geen enkele wijze rechten aan kunnen worden ontleend en daartoe worden alle aansprakelijkheden uitgesloten.

CoDesk is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

CoDesk mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. CoDesk is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Alle informatie (inclusief teksten, logo’s, gegevens en afbeeldingen) op deze website is (intellectueel) eigendom van CoDesk, tenzij anders vermeld. Gegevens op deze website kunnen alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Niets van deze website mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van CoDesk.

Behoudens deze disclaimer, is CoDesk niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Gegevens die u achterlaat op de website van CoDesk kunnen door CoDesk worden gebruikt voor interne doeleinden en gerichte commerciële communicatie aan u. Uw gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt. Op verzoek kunt een overzicht van over u geregisteerde gegevens opvragen. Deze gegevens worden indien gewenst voor u aangepast of verwijderd.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

CoDesk behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan CoDesk de toegang tot de website monitoren.

U zult CoDesk, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Indien iets van het voorafgaande om de een of andere reden niet volledig uitvoerbaar is, dan zal het overige desondanks volledig van toepassing blijven.

Deze disclaimer en de website worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen welke mogelijk ontstaan tussen CoDesk en de gebruikers van deze website, in relatie tot deze website, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Cookie statement CoDesk websites

Sites van CoDesk (codesk.nl, webmail.codesk.nl, desktop.codesk.nl en codrive.codesk.nl) plaatsen alleen functionele cookies die nodig zijn voor het technisch correct functioneren van de websites. Er worden geen gegevens door CoDesk (of derden) opgeslagen of verzameld . Conform Artikel 11.7a Telecommunicatiewet – Cookiewet hoeft CoDesk voor het plaatsen van deze cookies dan ook geen toestemming voor te vragen.

Cookie statement CoDesk websites (English)

Sites used by CoDesk (codesk.nl, webmail.codesk.nl, desktop.codesk.nl en codrive.codesk.nl) juste uses functional cookies needed for the displaying the sites in a correct, technical manner. No data is gathered  by CoDesk of third parties. Accorrding to article 11.7a Telecommunicatiewet a.k.a. Cookiewet (based on the EU ePrivacy Directive) CoDesk does not need prior permission when placing this cookies.

Nadere informatie

Vragen die betrekking hebben op deze disclaimers of communicatie vanaf of namens het *.corporatedeskop.nl of *.codesk.nl domein dienen gericht te worden aan Corporate Desktop BV via het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © 2017 CoDesk. Alle rechten voorbehouden.


Extra information

Questions concerning this disclaimer or communication from or on behalf the *.corporatedeskop.nl or *.codesk.nl domain are to be directed to Corporate Desktop BV using the following address: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © 2017 CoDesk. All rights reserved